wtorek, 4 grudnia 2012
„Mesa redonda” - Os lusofalantes na terra de Lech już 5 grudnia!


Na spotkaniu będzie można będzie spotkać się i porozmawiać z gośćmi z różnych stron portugalskojęzycznego świata.

Podczas imprezy - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Luzofonia moim okiem”,
rozdanie nagród i prezentacja nagrodzonych fotografii.

Collegium Novum, Cafe Kafka
Środa, 5.12, godz. 18:30Organizatorzy : Koło Portugalistów oraz Instytut Camõesa

Serdecznie zapraszamy!

środa, 10 października 2012

Konkurs fotograficzny „Luzofonia moim okiem”!Konkurs fotograficzny „Luzofonia moim okiem”!
Studiujesz na UAM? Byłeś/aś w Portugalii, Brazylii lub innym kraju portugalskojęzycznym? Podziel się z nami tym, co widziałeś/aś!

Co musisz zrobić:

 1. Płytę ze zdjęciami zostaw do 25 października w Sekretariacie IFrom (pokój 524A) na półce mgr Grażyny Jadwiszczak.
  - zdjęcia w formacie jpg
  - maksymalnie 25 zdjęć
  - płytę podpisz swoim pseudonimem


 2. Wyślij e-mail z Twoimi danymi na adres mz35682@st.amu.edu.pl
  - imię, nazwisko
  - pseudonim
  - pamiętaj o dodaniu klauzuli o zgodzie na przetwarzanie Twoich danych (więcej: Regulamin konkursu)

 3.  Czekaj na ogłoszenie wyników na stronie filologiaportugalska.blogspot.com!
Najciekawsze prace zostaną wywieszone na terenie Collegium Novum. 

Nie zwlekaj, weź udział! Ciekawe nagrody czekają!
Regulamin konkursu „Luzofonia moim okiem”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy konkurs (dalej jako „Konkurs”) będzie prowadzony pod nazwą „Luzofonia moim okiem” na terytorium Poznania.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Koło Portugalistów Lusomundo.
1.3. Fundatorem nagród jest Organizator.
1.4. Celem Konkursu jest promocja Portugalii i krajów portugalskojęzycznych.
1.5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11 października 2012 roku, a kończy się w dniu 25 października 2012 roku.

§ 2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
2.1. Konkurs przeznaczony jest dla każdej osoby fizycznej, zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która studiuje na UAM w Poznaniu.
2.2. Zadaniem Konkursowym jest zaprezentowanie fotografii mających pokazać Portugalię lub kraje portugalskojęzyczne.
2.3. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) staje się osoba spełniająca warunki przewidziane w pkt. 2.1 powyżej, która w dniach od 11 października 2012 roku do dnia 25 października 2012 roku przekaże swoje fotografie na płycie CD Organizatorowi oraz dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie.
2.4. Płyta CD powinna zawierać:
2.4.1. Zdjęcia w formacie jpg
2.4.2. Maksymalnie 25 zdjęć
2.4.3. Płyta ze zdjęciami powinna być podpisana  pseudonimem Uczestnika
2.5. Zgłoszenie udziału w Konkursie na adres mailowy mz35682@st.amu.edu.pl powinno zawierać:
2.5.1. Oświadczenie, ze Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu „Luzofonia moim okiem”, akceptuje jego treść i wyraża zgodę na udział w tym Konkursie zgodnie z Regulaminem;
2.5.2. Oświadczenie, ze Uczestnik jest autorem przekazywanych Fotografii i nie zachodzą żadne okoliczności uniemożliwiające zgłoszenie Fotografii do Konkursu i korzystanie z nich zgodnie z Regulaminem,
2.5.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. dla celów związanych z realizacją Konkursu „Luzofonia moim okiem”. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne i że mam możliwość wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania i usunięcia. Przyjmuje do wiadomości, ze Administratorem danych jest Koło Portugalistów Lusomundo z siedzibą w Poznaniu, a także, iż Administrator danych ma prawo powierzyć przetwarzanie tych danych podmiotom zaangażowanym w organizację Konkursu.”
2.6. Przez dokonanie zgłoszenia do Konkursu Uczestnik:
2.6.1. wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w ramach publikacji listy Laureatów Konkursu na Stronie Konkursu;
2.6.2. oświadcza, że nie zachodzą wobec danego Uczestnika żadne przesłanki powodujące jego wykluczenie z Konkursu;
2.6.3. oświadcza, że dany Uczestnik posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do przekazanych Fotografii,
2.6.4. udziela licencji (zwanej dalej „Licencja”) na korzystanie przez Organizatora i podmioty zaangażowane w organizacje Konkursu z Fotografii przekazanych przez danego Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. m.in. rozpowszechnianie Fotografii w ramach otwartego wernisażu lub wystawy w przestrzeni publicznej.)
Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie, ma charakter niewyłączny oraz uprawnia Organizatora i podmioty zaangażowane w organizacje Konkursu do rozpowszechniania i korzystania z Fotografii danego Uczestnika w zakresie nieograniczonym czasowo oraz terytorialnie. Udzielenie Licencji nie może zostać odwołane.

§ 3. NAGRODY
3.1. Każdy Uczestnik, któremu przyznana zostanie Nagroda, staje się Laureatem.
3.2. W Konkursie przewidziano kilkanaście nagród.
3.3. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy na terenie Collegium Novum.
3.4. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny.

§ 4. USTALANIE i OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU
4.1. W celu ustalenia wyników Konkursu Organizator powołuje specjalną Komisję (zwaną dalej „Jury”), w skład której będą wchodzić osoby powołane przez Organizatora, z przewodniczącą Jury mgr Grażyną Jadwiszczak.
4.2. Jury dokona oceny przesłanych Fotografii, sprawdzając, czy nie naruszają Regulaminu, a następnie biorąc pod uwagę ich jakość, oryginalność, walory artystyczne – wybierze laureatów.
4.3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.
4.4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 października 2012 r.
4.5. Ogłaszanie wyników nastąpi poprzez opublikowanie imion i nazwisk Uczestników na Stronie Konkursu, a także poprzez poinformowanie Laureatów za pomocą adresu
e-mail, z którego dokonano zgłoszenia.

§ 5. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD
5.1. Po ustaleniu Laureatów, Organizator skontaktuje się z każdym z nich za pomocą adresu e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie Uczestnika – informując o wygranej.
5.2. Nagrody będą wydawane Laureatom przez Organizatora do dnia 30 listopada 2012 r.
5.3. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureata, podania nieprawidłowych danych, jak również w przypadku braku odpowiedzi na e-mail Organizatora, Organizator nie jest zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.

§ 6. DANE OSOBOWE
6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
6.2. Dane osobowe Uczestników udostępnione w ramach Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z jego realizacją. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również zadania ich uzupełnienia, uaktualnienia, poprawienia i usunięcia. Administrator informuje, ze podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz do otrzymania nagrody.
6.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) i zostaną zniszczone lub zanonimizowane po rozdaniu nagród laureatom.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji Konkursu poprzez złożenie stosownego oświadczenia w zgłoszeniu konkursowym.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie filologiaportugalska.blogspot.com.
7.2. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie, jest dowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i otrzymania Nagrody.
7.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążąca mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu, a w sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem – odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 


czwartek, 4 października 2012

Dzień Republiki Portugalii


Przełom XIX i XX wieku. Wielka Brytania stawia Portugalii "ultimatum" w sprawie jej polityki kolonialnej. Rosną wydatki rodziny królewskiej. Kraj nie potrafi zaadaptować się do nowych czasów. Rośnie władza Kościoła. Coraz wyższy jest poziom niestabilności społecznej i politycznej. Słabnie władza króla, co wykorzystuje rządząca partia, doprowadzając do wybuchu rewolucji. Republikanie prezentują swoją partię jako jedyną, której program jest w stanie naprawić państwo i sprawić, że będzie się ono rozwijać. Wybucha rewolucja. Po dwóch dniach walk, 5 października 1910 roku, kraj zostaje ogłoszony republiką.

Prezydentem Pierwszej Republiki (port. Primeira República) zostaje Joaquim Teófilo Fernandes Braga. Wprowadzona zostaje nowa moneta, a nowymi symbolami kraju stają się flaga (która nie zmieniła się do dzisiaj) oraz hymn. Nowa konstytucja zakłada trójpodział władzy.

Na pamiątkę wydarzeń, które doprowadziły do powstania Pierwszej Republiki, 5 października ustanowiono Dniem Republiki Portugalii (Implantação da República). 


Tam gdzie kończy się EuropaPortugalia to piękny kraj, który jest położony na zachodnich krańcach Europy. Jest on zróżnicowany zarówno pod względem kulturowym, jak i przyrodniczym.

Z czym może kojarzyć się nam Portugalia? Przede wszystkim z piłką nożną, fado, pięknymi plażami, lizbońskimi żółtymi tramwajami czy... "Biedronką" ;) Ale Portugalia to wiele więcej!


Stare portugalskie przysłowie mówi "Lisboa diverte-se, Coimbra estuda, Braga reza e o Porto trabalha!" czyli: Lizbona się bawi, Coimbra studiuje, Braga się modli, a Porto pracuje. Jak jest rzeczywiście? O tym i nie tylko dowiecie się, czytając kolejne posty, które ukażą się już wkrótce.


Albufeira, Algarve